Statut fundacji

STATUT
Fundacja Muzeum Muzyczne w Radomiu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Fundacja pod nazwą „Muzeum Muzyczne w Radomiu”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Radosława Zbigniewa Tomczyńskiego zwaną dalej „Fundatorem” aktem notarialnym REPERTORIUM A NR 2506/2022 sporządzonym przez notariusza Jakuba Dziwańskiego w dniu 19.05.2022 roku. 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2167), oraz postanowień niniejszego statutu.
§2. 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Radom . 3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
§3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§4. 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Fundacja może tworzyć szkoły, ośrodki, biura, oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych podmiotów prawa.
§5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§6. 1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację. 2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§7.
1. Stworzenie i działalność Muzeum Muzycznego w Radomiu – gromadzenie, renowacja i wystawy instrumentów muzycznych, sprzętu muzycznego i akcesoriów muzycznych.
2. Pomoc materialna i niematerialna dla osób uzdolnionych muzycznie mająca na celu ich edukację i rozwój w dziedzinie muzyki. 3. Wspieranie wszechstronnego rozwoju i integracji społeczeństwa, a zwłaszcza podejmowanie inicjatyw w obszarach: kultury i sztuki, nauki, wizerunku osobistego, oświaty, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju osobistego.
§8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizację wystaw i prezentacji instrumentów muzycznych, sprzętu muzycznego i akcesoriów muzycznych w celach edukacji społeczeństwa. 2. organizowanie imprez mających na celu integrację środowiska, prowadzenie zajęć artystycznych i integracyjnych, w tym warsztatów, zajęć plenerowych, pokazów, 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych oraz przedstawicieli biznesu, 4. organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, kongresach, uroczystościach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 5. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, 6. tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Fundacji, 7. organizację festiwali, happeningów, festynów i innych wydarzeń związanych z celami statutowymi fundacji, 8. promocję i organizowanie wolontariatu, 9. organizację, prowadzenie oraz wspieranie wszelkich form edukacji, w tym szkół, kursów, szkoleń, konferencji, wystaw, pokazów, przestawień, zajęć artystycznych i tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 10. organizację szkoleń, spotkań, kursów, seminariów, konferencji, wystaw, pokazów, przedstawień, w tym w szczególności artystycznych, 11. organizację kampanii informacyjnych, promocyjnych oraz społecznych w obszarach objętych celami statutowymi Fundacji, 12. tworzenie i przystępowanie do partnerstw zrzeszających organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne i prywatne, podejmujące działania w obszarze zbieżnym z działalnością Fundacji, 13. współpracę z organizacjami administracji samorządowej i państwowej, organami prawnymi i fizycznymi, w tym podejmowanie starań o pozyskanie pomocy rzeczowej i finansowej na realizowane działania, w tym pozyskiwanie dofinansowań i dotacji na realizację celów statutowych, 14. obejmowanie patronatem i udział w przedsięwzięciach zbieżnych z celami statutowymi Fundacji. 15. współpracę z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi oraz przedsiębiorcami dążącymi do realizacji celów statutowych Fundacji, 16. podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności i wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego, 17. organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla osób dorosłych, a także organizowanie spotkań, imprez, konkursów, zawodów tanecznych itp. 18. edukacyjna działalność wydawnicza, 19. organizowanie pracy charytatywnej wolontariuszy we współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 20. organizowanie pokazów tanecznych, koncertów, spektakli teatralnych i innych form promocji kultury, 21. inicjowanie oraz pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na działania zgodne z celami Fundacji, 22. wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych działających na rzecz wychowania artystycznego dzieci i młodzieży, 23. działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną, 24. aktywizowanie wspólnot oraz społeczności lokalnych wokół celów Fundacji, 25. realizację zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji, 26. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 27. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich 28. zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Fundacji,
§9. 1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilno-prawne, jak i współpracować z wszelkimi podmiotami (osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) na dopuszczalnych przez prawo podstawach. 2. Fundacja może zatrudniać osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji i Fundatorów. 3. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w tym poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego. 4. Fundacja do realizacji celów statutowych może przystępować do porozumień, klastrów, partnerstw, federacji oraz innych form zrzeszania organizacji pozarządowych i innych osób prawnych, 5. Fundacja do realizacji celów statutowych może korzystać ze świadczeń spełnianych przez wolontariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§10.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) z czego 1000 zł
(tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku działania oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
§11. Składnikami majątkowymi na realizację celów Fundacji są dochody Fundacji, które mogą pochodzić z: 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora, 2. dochodów z nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności statutowej, 3. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów, 4. dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych, 5. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, 6. dochodów z darów, zbiórek, i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację i/lub przy udziale innych osób, 7. odsetek i depozytów bankowych, 8. sponsoringu, 9. nawiązek, 10. działalności gospodarczej.
§12.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego
warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
3. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
§13. 1. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 2. Przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa Zarząd w drodze uchwały. 3. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy statut – działalność gospodarcza będzie jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego. 4. W przypadku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego równolegle z działalnością gospodarczą zakres tych działalności nie może się pokrywać. 5. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Fundacji. 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§14.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach i rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Fundacji.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.59.Z – działalność wiodąca
b. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
47.43.Z
c. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
47.79.Z
d. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – 46.49.Z
e. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
f. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.81.Z
g. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 77.29.Z
h. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane – 77.39.Z
i. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z
j. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z
§15. Fundacja nie może: a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oaz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego, d) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 16. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 17. 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych każdorazowo przez Fundatora na 5- letnią kadencję. 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, składa się on z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład oprócz Prezesa Zarządu, wchodzi jeden Wiceprezes Zarządu. 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: a) złożenia pisemnej rezygnacji, b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, c) śmierci członka Zarządu, d) odwołania przez Fundatora. 7. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez Fundatora, także przed upływem kadencji. 8. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niech praw obywatelskich, wszelkie ich kompetencje przechodzą z mocy statutu na Zarząd. 9. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok ubiegły w terminach określonych odrębnymi przepisami. 10. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych, b) uchwalanie regulaminów, c) podejmowanie decyzji o powoływaniu oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji oraz połączeniu lub likwidacji Fundacji, d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji, f) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji. 11. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniających trwałość majątku Fundacji. 12. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków elektronicznych, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 13. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 15. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu. 16. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 17. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji. 18. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego. Umowę z członkiem Zarządu zawiera inny członek Zarządu.
§ 18. 1. Fundacja może powołać Radę Fundacji. 2. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, składającym się z dwóch do pięciu członków i jest wybierana na 5-letnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 4. W przypadku, jeśli Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, powołanie Rady nie jest wymagane. W takiej sytuacji, decyzję o powołaniu Rady Fundacji podejmuje Fundator. 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek: a) pisemnej rezygnacji z członkostwa, b) śmierci członka Rady, c) pozbawienia praw publicznych, d) całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do czynności prawnych, e) odwołania przez Fundatora. 6. Do zadań Rady Fundacji należą w szczególności: a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji, b) opiniowanie rocznego planu działania i planów finansowych Fundacji opracowanych przez Zarząd, c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu. 7. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 8. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków elektronicznych, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. 9. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. O posiedzeniu muszą być zawiadomieni wszyscy członkowie Rady. 10. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 11. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady.
Rozdział V
Sposób reprezentacji
§19. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, również w sprawach majątkowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, również w sprawach majątkowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie i w porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
Rozdział VI
Zmiana statutu
§20. 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały z inicjatywy własnej lub Fundatora. 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 3. Zmiana statutu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
Rozdział VII
Likwidacja fundacji
§21. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 3. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
Rozdział VIII
Połączenie z inną fundacją
§22. 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 4. Połączenie z inną Fundacją wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§23. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o fundacjach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym